HIRDETMÉNY

Tiszaszalka község önkormányzatának képviselő testülete értesíti a lakosságot, hogy a települési rendezési terv módosításával kapcsolatban lakossági Fórumot tart.

Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a tájékoztatást településrendezési eszközök módosítására vonatkozó dokumentációját Tiszaszalka Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (4831. Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.) megtekintheti.

A véleményezés módja:
A Képviselőtestület határozat szerinti Partnerek a hivatalban átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.) levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

Tiszaszalka Község képviselő-testülete: Lakossági Fórumot tart 2017. április 19.-én (szerda) délután 14.00 órakor.

Helye: FALUHÁZA Tiszaszalka

A vélemények beérkezési határideje: 2017.április 26.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozata alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Tiszaszalka, 2017. április 12.

Lapos István
polgármester

Csatolmányok
File
Download this file (Adatlap.doc)Adatlap.doc

Honnan származik?

A hiedelemmel ellentétben a Lorem Ipsum nem véletlenszerû szöveg. Gyökerei egy Kr. E. 45-ös latin irodalmi klasszikushoz nyúlnak. Richarrd McClintock a virginiai Hampden-Sydney egyetem professzora kikereste az ismeretlenebb latin szavak közül az egyiket (consectetur) egy Lorem Ipsum részletbõl, és a klasszikus irodalmat átkutatva vitathatatlan forrást talált. A Lorem Ipsum az 1.10.32 és 1.10.33-as de Finibus Bonoruem et Malorum részleteibõl származik (A Jó és Rossz határai - Cicero), Kr. E. 45-bõl. A könyv az etika elméletét tanulmányozza, ami nagyon népszerû volt a reneszánsz korban. A Lorem Ipsum elsõ sora, Lorem ipsum dolor sit amet.. a 1.10.32-es bekezdésbõl származik.

A Lorem Ipsum alaprészlete, amit az 1500-as évek óta használtak, az érdeklõdõk kedvéért lent újra megtekinthetõ. Az 1.10.32 és 1.10.33-as bekezdéseket szintén eredeti formájukban reprodukálták a hozzá tartozó angol változattal az 1914-es fordításból H. Rackhamtól.

Honnan szerezhetõ be?

A Lorem Ipsum részleteinek sok változata elérhetõ, de a legtöbbet megváltoztatták egy kis humorral és véletlenszerûen kiválasztott szavakkal, amik kicsit sem teszik értelmessé. Ha használni készülsz a Lorem Ipsumot, biztosnak kell lenned abban, hogy semmi kínos sincs elrejtve a szöveg közepén. Az összes internetes Lorem Ipsum készítõ igyekszik elõre beállított részleteket ismételni a szükséges mennyiségben, ezzel téve az internet egyetlen igazi Lorem Ipsum generátorává ezt az oldalt. Az oldal körülbelül 200 latin szót használ, egy maroknyi modell-mondatszerkezettel így téve a Lorem Ipsumot elfogadhatóvá. Továbbá az elkészült Lorem Ipsum humortól, ismétlõdéstõl vagy értelmetlen szavaktól mentes.

Tisztelt Felhasználóink!

A rendkívüli hideg időjárás miatt, azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Felhasználóinkhoz, hogy segítsék a most soron következő januári leolvasási munkánkat azzal, hogy az aktuális vízmérő állást 2017.01.20-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentsék be:

•    Call Center: 06 40/180-124

•    személyesen az ügyfélszolgálaton

•    helyi vízóra leolvasó szakemberünknél

•    TRV Zrt. honlapján

Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!

Szolnok, 2017.01.13.

Mi a Lorem Ipsum?

A Lorem Ipsum egy egyszerû szövegrészlete, szövegutánzata a betûszedõ és nyomdaiparnak. A Lorem Ipsum az 1500-as évek óta standard szövegrészletként szolgált az iparban; mikor egy ismeretlen nyomdász összeállította a betûkészletét és egy példa-könyvet vagy szöveget nyomott papírra, ezt használta. Nem csak 5 évszázadot élt túl, de az elektronikus betûkészleteknél is változatlanul megmaradt. Az 1960-as években népszerûsítették a Lorem Ipsum részleteket magukbafoglaló Letraset lapokkal, és legutóbb softwarekkel mint például az Aldus Pagemaker.
Miért használjuk?

Ez egy régóta elfogadott tény, miszerint egy olvasót zavarja az olvasható szöveg miközben a szöveg elrendezését nézi. A Lorem Ipsum használatának lényege, hogy többé-kevésbé rendezettebb betûket tartalmaz, ellentétben a Tartalom helye, Tartalom helye-féle megoldással. Sok desktop szerkesztõ és weboldal szerkesztõ használja a Lorem Ipsum-ot mint alapbeállítású szövegmodellt, és egy keresés a lorem ipsum-ra sok félkész weboldalt fog eredményezni.

Honnan származik?

A hiedelemmel ellentétben a Lorem Ipsum nem véletlenszerû szöveg. Gyökerei egy Kr. E. 45-ös latin irodalmi klasszikushoz nyúlnak. Richarrd McClintock a virginiai Hampden-Sydney egyetem professzora kikereste az ismeretlenebb latin szavak közül az egyiket (consectetur) egy Lorem Ipsum részletbõl, és a klasszikus irodalmat átkutatva vitathatatlan forrást talált. A Lorem Ipsum az 1.10.32 és 1.10.33-as de Finibus Bonoruem et Malorum részleteibõl származik (A Jó és Rossz határai - Cicero), Kr. E. 45-bõl. A könyv az etika elméletét tanulmányozza, ami nagyon népszerû volt a reneszánsz korban. A Lorem Ipsum elsõ sora, Lorem ipsum dolor sit amet.. a 1.10.32-es bekezdésbõl származik.

Tisztelt Adózó!

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványok és azok kitöltési útmutatója a www.tiszaszalka.huinternetcímről tölthetők le, illetőleg személyesen beszerezhetők a Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszalkai Kirendeltségének adóirodájánál (4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.) ügyfélfogadási időben.

 

Az adóbevallás benyújtási határideje: 2016. május 31.

A kitöltött bevallásokat a fenti határidőn belül kell benyújtani, legkésőbb ezen a napon kell postára adni, vagy személyesen benyújtani a fent megjelölt címen.

A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóbevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni,illetőleg az ettől az időponttól igényelhető vissza.

 

A fizetési kötelezettséget pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámláról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással kell teljesítenie.

 

Tiszaszalka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 8/2005.(V.1.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 4.§ (3) bekezdése értelmében az iparűzési adó mértéke, az adóalap 1 %-a 2015. december 31 időpontig. E rendelet 2015. év december 31. napjával hatályát veszti.

 

 A 2015. évről szóló bevallásban még az 1%-os mértéket kell alkalmazni.

 

Tiszaszalka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI. 11.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) lép hatályba 2016. január 1. napján.  A rendelet 2 §. (1) bekezdése ételmében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4%-a. A rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adótörvényben meghatározott adómérték felső határa. 

A 2016. évről szóló bevallásban kell majd alkalmazni az új 1,4 %-os adómértéket.

 

Iparűzési adó számlaszám:11744065-15405250-03540000

 

Felhívom figyelmét, hogy a bevallást adómentesség esetén is be kell nyújtani!

Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is végez, úgy az abból származó bevételről nem kell külön bevallást benyújtania. Amennyiben, mint vállalkozó, többfajta vállalkozási tevékenysége van és őstermelői tevékenységből származó árbevétele is keletkezett, úgy a vállalkozási szintű 1 millió Ft adóalap utáni adómentességet csak akkor érvényesítheti, ha vállalkozási tevékenységből származó és az őstermelői tevékenységből származó árbevételének együttes összege az 1 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot nem haladja meg. A két tevékenységből származó árbevétel összevonása esetén csak azonos adózási mód választható.

Nem kell bevallást benyújtani akkor, ha őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot nem haladta meg,mivel nem alanya ez esetben az iparűzési adónak. Amennyiben 2015. évben őstermelői tevékenységéből származó bevétele 600.000 Ft alatti, és a megelőző adóévről (2014.) tavaly bevallást nyújtott be, az adóztatás lezárása miatt kérjük kitölteni a honlapról letölthető „Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről, 2015. évről” elnevezésű, Őstermelői nyilatkozat 2015. címszó alatt található nyomtatványt.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján mentes valamennyi adó alól azegyesület,azalapítvány,aközszolgáltatószervezet,aköztestület,azönkénteskölcsönösbiztosítópénztár,amagánnyugdíjpénztárés-kizárólagahelyiiparűzésiadóvonatkozásában– aközhasznúszervezetnekminősülőnonprofitgazdaságitársaság. AHelyi adó tv.3.§(3)bekezdéseszerintamentességabbanazadóévbenilletimegazadóalanyt,amelyetmegelőzőadóévbenfolytatottvállalkozásitevékenységébőlszármazójövedelme(nyeresége)utánsembel-,semkülföldönadófizetésikötelezettségenemkeletkezett.Azépítmény-éstelekadóbana(2)bekezdésszerintimentesség-azottfelsoroltadóalanyokszámára-csakazalapítóokiratban,alapszabálybanmeghatározottalaptevékenységkifejtéséreszolgálóépületéstelekutánjár.

 

A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A „Nyilatkozat 2015. évre” nyomtatvány a honlapról letölthető.

A bevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján magánszemély adózó 200.000 forintig, míg más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

A bevallások kitöltésével, vagy a helyi rendeletekkel kapcsolatos kérdéseivel személyesen vagy telefonon szívesen állunk rendelkezésére ügyfélfogadási időben.

Hétfő

730 -1600

Tiszaszalka

Kedd

730 -1600

Tiszaszalka

Szerda

730 -1600

Tiszaszalka

Csütörtök

730 -1600

Tiszaszalka

Péntek

730 – 1300

Tiszaszalka

Amennyiben a bevallás internetes letöltésére nincs lehetősége, úgy a fenti elérhetőségeinken szíveskedjen jelezni, és bevallási nyomtatványt biztosítunk.

 

Tiszaszalka, 2016. április 19.

                                         Tisztelettel:

                                                                      Dr. Szűcs László s.k.

                                                                               jegyző