Református templomtoronyban berendezett Galéria átadása

Tiszaszalkán 2017. 05. 12-én átadásra került a Református templomtoronyban berendezett Galéria. 

Az ünnepi megnyitón mindenki elismerését fejezte ki Márkus Noémi református lelkész Asszonynak, illetve kedves férjének, Márkus Csabának, akik sokat tettek a tárgyak, bibliák, képek, terítők, kelyhek bemutatásához. 

Még nem zárult le a gyűjtés, mert vannak akik ezt követően adják át személyes tárgyukat a bemutatásra. 

Az érdeklődők a látogatás előtt hívják Márkus Noémi lelkész asszony a 0630/9290560 telefonszámon.

Tisztelt Adózó!

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványok és azok kitöltési útmutatója a www.tiszaszalka.huinternetcímről tölthetők le, illetőleg személyesen beszerezhetők a Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszalkai Kirendeltségének adóirodájánál (4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.) ügyfélfogadási időben.

 

Az adóbevallás benyújtási határideje: 2016. május 31.

A kitöltött bevallásokat a fenti határidőn belül kell benyújtani, legkésőbb ezen a napon kell postára adni, vagy személyesen benyújtani a fent megjelölt címen.

A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóbevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni,illetőleg az ettől az időponttól igényelhető vissza.

 

A fizetési kötelezettséget pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámláról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással kell teljesítenie.

 

Tiszaszalka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 8/2005.(V.1.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 4.§ (3) bekezdése értelmében az iparűzési adó mértéke, az adóalap 1 %-a 2015. december 31 időpontig. E rendelet 2015. év december 31. napjával hatályát veszti.

 

 A 2015. évről szóló bevallásban még az 1%-os mértéket kell alkalmazni.

 

Tiszaszalka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI. 11.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) lép hatályba 2016. január 1. napján.  A rendelet 2 §. (1) bekezdése ételmében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4%-a. A rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adótörvényben meghatározott adómérték felső határa. 

A 2016. évről szóló bevallásban kell majd alkalmazni az új 1,4 %-os adómértéket.

 

Iparűzési adó számlaszám:11744065-15405250-03540000

 

Felhívom figyelmét, hogy a bevallást adómentesség esetén is be kell nyújtani!

Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is végez, úgy az abból származó bevételről nem kell külön bevallást benyújtania. Amennyiben, mint vállalkozó, többfajta vállalkozási tevékenysége van és őstermelői tevékenységből származó árbevétele is keletkezett, úgy a vállalkozási szintű 1 millió Ft adóalap utáni adómentességet csak akkor érvényesítheti, ha vállalkozási tevékenységből származó és az őstermelői tevékenységből származó árbevételének együttes összege az 1 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot nem haladja meg. A két tevékenységből származó árbevétel összevonása esetén csak azonos adózási mód választható.

Nem kell bevallást benyújtani akkor, ha őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot nem haladta meg,mivel nem alanya ez esetben az iparűzési adónak. Amennyiben 2015. évben őstermelői tevékenységéből származó bevétele 600.000 Ft alatti, és a megelőző adóévről (2014.) tavaly bevallást nyújtott be, az adóztatás lezárása miatt kérjük kitölteni a honlapról letölthető „Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről, 2015. évről” elnevezésű, Őstermelői nyilatkozat 2015. címszó alatt található nyomtatványt.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján mentes valamennyi adó alól azegyesület,azalapítvány,aközszolgáltatószervezet,aköztestület,azönkénteskölcsönösbiztosítópénztár,amagánnyugdíjpénztárés-kizárólagahelyiiparűzésiadóvonatkozásában– aközhasznúszervezetnekminősülőnonprofitgazdaságitársaság. AHelyi adó tv.3.§(3)bekezdéseszerintamentességabbanazadóévbenilletimegazadóalanyt,amelyetmegelőzőadóévbenfolytatottvállalkozásitevékenységébőlszármazójövedelme(nyeresége)utánsembel-,semkülföldönadófizetésikötelezettségenemkeletkezett.Azépítmény-éstelekadóbana(2)bekezdésszerintimentesség-azottfelsoroltadóalanyokszámára-csakazalapítóokiratban,alapszabálybanmeghatározottalaptevékenységkifejtéséreszolgálóépületéstelekutánjár.

 

A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A „Nyilatkozat 2015. évre” nyomtatvány a honlapról letölthető.

A bevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján magánszemély adózó 200.000 forintig, míg más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

A bevallások kitöltésével, vagy a helyi rendeletekkel kapcsolatos kérdéseivel személyesen vagy telefonon szívesen állunk rendelkezésére ügyfélfogadási időben.

Hétfő

730 -1600

Tiszaszalka

Kedd

730 -1600

Tiszaszalka

Szerda

730 -1600

Tiszaszalka

Csütörtök

730 -1600

Tiszaszalka

Péntek

730 – 1300

Tiszaszalka

Amennyiben a bevallás internetes letöltésére nincs lehetősége, úgy a fenti elérhetőségeinken szíveskedjen jelezni, és bevallási nyomtatványt biztosítunk.

 

Tiszaszalka, 2016. április 19.

                                         Tisztelettel:

                                                                      Dr. Szűcs László s.k.

                                                                               jegyző

Tisztelt Felhasználóink!

A rendkívüli hideg időjárás miatt, azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Felhasználóinkhoz, hogy segítsék a most soron következő januári leolvasási munkánkat azzal, hogy az aktuális vízmérő állást 2017.01.20-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentsék be:

•    Call Center: 06 40/180-124

•    személyesen az ügyfélszolgálaton

•    helyi vízóra leolvasó szakemberünknél

•    TRV Zrt. honlapján

Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!

Szolnok, 2017.01.13.

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZASZALKA TELEPÜLÉSEN

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE tiszaszalka TELEPÜLÉSEN

KeOP – 4.10.0/n/14 – 2014 - 0032

TÁJÉKOZTATÓ

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2015 januárjábanközel 25,45 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, a Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával. A közel 25,45 millió forint összköltségvetésű beruházás által 3 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre (Polgármesteri Hivatal,Gondozási Központ/Gondozó Intézet, Napközi Otthon).

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015.04.21-én lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0032 azonosító számot kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen”.

A tervek szerint az alábbi helyszíneken történik a kivitelezés:

-       Gondozási Központ - 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. utca 11. hrsz: 197/3

-       Polgármesteri Hivatal - 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. utca 2./Ahrsz: 346/2

-       Napközi Otthon - 4831 Tiszaszalka, Váci M. u. 8. hrsz: 153

A napelemes rendszereket a Mr. Klíma Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2131 Göd, Pesti út 62.) tervezte. A projekt előkészítéseként a megvalósítási helyszínek épületeinek tetőszerkezetei vonatkozásában a statikus (FC 99 Bt.) elkészítette a tartószerkezeti szakértői nyilatkozatokat. Szintén a projekt előkészítéseként készült el az előzetes technológiai audit, melyet a PS-Solartechnika Kft. (Posta Sándor)végzett.

A projekt vonatkozásában a projektmenedzsment tevékenységet a Vanessia Magyarország Kft. látja el.

A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására. A legjobb ajánlatot aMr. Klíma Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.tette. Feladata a rendszerek telepítése.

A kivitelezés2015. júniusvégén kezdődött el, ésa tervezettek alapján 2015.08.31-re a napelemes rendszer berendezései műszaki átadás-átvétele meg fog történni.

A műszaki ellenőrzést a WIGWAM 2000 Bt. végzi a projekt során.

 

További információ kérhető:

Lapos István Polgármester
Elérhetőség:+36 (45)483-001,e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.